Us informem que a mitjans del mes de novembre d’enguany s’iniciaran les obres de renovació de la coberta de la saleta de la nostra entitat. Com bé sabeu és un projecte que vam endegar ja fa uns mesos atès a l’estat de conservació precari que presenta.
És va procedir a l’encàrrec del projecte tècnic a Jaume Monclus (arquitecte) amb el que es va sol·licitar la corresponent llicència municipal d’obres.

Paral.lelament ens vam acollir a una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i que un cop acomplerts tots els tràmits se’ns va concedir una quantitat de15.000,00 € per poder fer les obres.
El pressupost total de les obres és de 33.925,22 € que es sufragarà amb els diners de la subvenció més l’aportació de l’Agrupa i el suport de l’Ajuntament de Montmeló.

La Junta de l’Agrupa en la reunió celebrada el dia 13 de setembre va aprovar, després de demanar pressupostos a diferents professionals (Quintanilla que ja diu d’entrada que no podrà fer l’obra; Construccions Juan Carlos de Sande amb un pressupost per un import de 33.925,22 EUR (IVA inclòs); Construccions Parera que un cop vist el tipus d’obra ens diu que no podrà dur a terme perquè no té maquinària per fer-ho i Agustín Benegas que no ens ha passat el pressupost a hores d’ara), aprova el pressupost presentat i adjudica l’obra a Construccions Juan Carlos de Sande.
Els honoraris tècnics per a la redacció del projecte i la direcció de les obres pujen a 3.754,26 €.

Les obres, que consisteixen en la renovació integral de la coberta de la casa.
És farà un enderroc manual de la coberta existent per posteriorment conformar la nova estructura amb bigues d’acer sobre la qual es conformarà la nova coberta a tres aigües, a base de panells sandwich prefabricats i amb cobriment de teula ceràmica.
Es col·locarà en el perímetre una canal d’al.lumini de recollida d’aigües.
Interiorment es tindrà la visió de sostre inclinat i finalment es pintarà.
També s’adaptarà la instal·lació elèctrica a les noves necessitats d’il·luminació.
Des del inici dels treballs preliminars de preparació de l’espai com el buidat de l’espai de mobiliari i altres, l’accés a la caseta quedarà restringit.

 

Categories: Agrupa