L’Assemblea General de Socis se celebrarà divendres 18 de març de 2022 a les 20.30h  al local social, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació acta anterior

2.- Renovació càrrecs Junta Directiva

3.- Altes i baixes de persones associades socis

4.- Estat de comptes 2020 i 2021

5.- Memòria 2020 i 2021

6.- Modificació Reglament Intern

7.- Proposta programació 2022. Celebració 45è aniversari

8.- Proposta de conveni de col·laboració amb l’Ajuntament per al sosteniment del local

9.- Obres i manteniment

10.- Precs i preguntes

RECORDAR-VOS també que el termini per presentar candidatures per la renovació dels càrrecs de la Junta Directiva, finalitza el dia 7 de març. Per fer-ho es pot fer arribar un correu electrònic a l’entitat o bé a la bústia del nostre local.