CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS

Benvolgut/da soci/a,

Us convoco a l’Assemblea General de Socis, tal com preveuen els estatuts de l’entitat, que se celebrarà divendres 28 de febrer de 2019 a les 20 h al local social, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació acta anterior

2.- Altes i baixes de socis

3.- Estat de comptes 2019

4.- Memòria 2019

5.- Proposta augment quotes socis 2020

6.- Modificació Reglament Intern

7.- Proposta programació 2020

8.- Obres i manteniment

9.- Precs i preguntes

Atentament,

La Junta Directiva

Categories: intern